2007_08_22 Tummasyyskorento (Sympetrum danae)

 

2007_08_22 Tummasyyskorento (Sympetrum danae)